1. Toegang tot de club

De terreinen en de gebouwen zijn enkel toegankelijk voor leden en genodigden en mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. Vanzelfsprekend zijn derden welkom op onze evenementen.

2. Lidmaatschap

Iedereen die tijdig de jaarlijkse bijdrage betaalt, wordt beschouwd als lid. Elke persoon die het lidmaatschap aangaat, verklaart kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en zich ermee akkoord te verklaren. De betaalde lidgelden blijven altijd eigendom van Tennisclub Keerpunt'65 vzw behoudens andere beslissing van het bestuur.

3. Kleding en gedragsrichtlijnen

Iedereen die een tennisveld betreedt, is verplicht om tenniskleding te dragen. Tennisschoenen, geschikt voor gravel, zijn vereist. De banen mogen beslist niet met ander schoeisel betreden worden.

4. Onderhoud

Ieder spelend lid veegt na het tennissen het terrein zorgvuldig. Bij het vegen wordt gans het terrein bedoeld met inbegrip van de strook achter de basislijn. Indien nodig ook sproeien. De terreinverantwoordelijke kan in overleg met het bestuur besluiten tot het (tijdelijk) sluiten van een speelbaan of van alle banen. Dit wordt mondeling meegedeeld of ter plaatse kenbaar gemaakt met bordjes. Wanneer een lid merkt dat o.w.v. weersomstandigheden, de terreinen worden beschadigd door erop te spelen, zal het lid stoppen met spelen en de terreinen verlaten. Voorwaarden m.b.t. het gebruik van de tennisbanen:

  • tracht het veroorzaken van gaten en kuilen te voorkomen;
  • spaar het net (niet leunen, zitten, hangen of springen op, aan en over het net)
  • losrakende belijning, gaten en kuilen melden aan de terreinverantwoordelijke of een bestuurslid;
  • afval sorteren in de daarvoor voorziene containers en lege glazen/flessen terug naar de bar.

5. Reservering terreinen

Tijdens de week kan elk lid een terrein reserveren gebruikmakend van het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat leden, de reservaties respecteren, vb. spelers op het terrein, stemmen overéén met de spelers in de reservatie. Wanneer een terrein niet gereserveerd werd en dus vrij ligt, kunnen leden, vrij spelen op dit terrein zonder het te reserveren.

Het bestuur kan terreinen reserveren voor alle activiteiten die ze zelf organiseert, vb. tornooien - events - lessen - interclub, Zuiderkempen., ... .

Tijdens het weekend is er geen systeem van reservaties. Daarom zullen de spelers welke "enkel" aan het spelen zijn, terwijl andere leden zich hebben gemeld om te spelen, hun set mogen beëindigen. Nadien worden de wachtende leden uitgenodigd tot een dubbelspel ofwel wordt het terrein vrijgegeven.

Wanneer ploegen worden samengesteld op een ogenblik dat meerdere leden staan te wachten om te spelen, zal men spontaan voorrang dienen te geven aan de spelers, welke het langst te wachten staan of welke die dag nog niet hebben gespeeld.

Om dit systeem te laten functioneren dient iedereen zich soepel en sociaal op te stellen, volledig conform de geest van de club. Van alle leden die in de mogelijkheid zijn om de piekuren (tussen 19u en 21u) te vermijden, vragen wij een extra inspanning om tijdens de daluren te spelen.

6. Gastspelers

Een lid mag maximaal drie keer per seizoen een niet-lid uitnodigen om te tennissen.

Een niet-lid mag maximaal drie keer per seizoen worden uitgenodigd.

Genodigden dienen te worden aangemeld door een e-mail te sturen naar info@tckeerpunt.be met vermelding van datum, uur, naam van de genodigde en naam van het lid dat uitnodigt.

Ploegen of clubs mogen alleen worden uitgenodigd na voorafgaandelijke toestemming van het bestuur.

7. Verzekering/EHBO

Spelende zomerleden zijn (gans het jaar) verzekerd door de polis sportongevallen afgesloten door Tennis Vlaanderen. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, evenals het risico van persoonlijke ongevallen, zowel op als rond de tennisterreinen.

Bij ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men onmiddellijk Marina Smits, marina.smits@tckeerpunt.be, van "VZW Tennisclub Keerpunt '65" te verwittigen.

Het betreden en het gebruik van de installaties gebeurt op eigen risico.

Ten behoeve van EHBO staat in de gang naar de kleedkamers een verbanddoos en AED-toestel ter beschikking.

8. Bar

Van elk volwassen lid van 18 jaar tot en met 64 jaar wordt verwacht dat hij zich, voor het begin van het seizoen van elk jaar, spontaan inschrijft om minstens éénmaal een dag in het weekend een bardienst te doen.

De gebouwen staan kosteloos ter beschikking van de leden. Elke familie dient over een sleutel van het clublokaal te beschikken. Deze sleutel kan op de club zelf, bij één van de bestuursleden worden bekomen. Je kan ook steeds een mail sturen naar Xavier.Desmarets, xavier.desmarets@tckeerpunt.be. Voor een sleutel wordt een waarborg van 7 euro gevraagd die terug wordt betaald bij het inleveren van de sleutel.

Van iedereen wordt dan ook verwacht dat men de installaties na gebruik in goede staat en proper achterlaat.

  • Na het gebruik van de lokalen dienen de lichten te worden gedoofd, de verwarming te worden afgezet en de lokalen te worden afgesloten.
  • De gebruikte voorwerpen dienen netjes teruggeplaatst te worden op de aangewezen plaats.
  • De gebruikte glazen dienen te worden afgespoeld en terug op hun plaats te worden gezet.
  • De blikjes, papieren, afval dienen gesorteerd te worden.
  • Alle materiaal toebehorend aan de club kunnen enkel uitgeleend worden na voorafgaandelijke vraag aan en toelating van de barverantwoordelijke of cateringverantwoordelijke.

De toegang tot de bar is vrij voor alle leden. De rekeningen moeten elke dag voor het vertrek worden vereffend bij voorkeur via PayConiq. Roken is niet toegestaan binnen de muren van het clubhuis.

9. Open tornooi

Elk lid van 18 jaar tot en met 64 jaar is eveneens verplicht zich gedurende het open tornooi in te schrijven voor een taak zodra de inschrijvingen manueel of digitaal mogelijk zijn.

Nadere bijzonderheden hieromtrent kan men verkrijgen bij de barverantwoordelijke en/of cateringverantwoordelijke. Indien de betrokken leden zich niet behoorlijk van bovengenoemde taak zouden kwijten zonder een gefundeerde reden, kan dit voor het bestuur een reden zijn om hen als lid uit te sluiten.

10. Overigen

De aanwijzingen van bestuursleden – met betrekking tot hetgeen in het huishoudelijk reglement wordt vermeld – dienen te worden opgevolgd. Bij het niet navolgen hiervan kan door het bestuur het speelrecht worden ontzegd. In bepaalde gevallen kan het bestuur beslissen tot uitsluiting uit de club.

In die gevallen, met betrekking tot het gebruik van het clubgebouw, domein en tennisbanen waarin dit reglement geen duidelijkheid verschaft, beslist het bestuur.

Van elk lid wordt verwacht dat hij het nodige doet om de goede sfeer in de club te bevorderen in de geest van bovengenoemde bepalingen. Elk lid draagt mee zorg voor onze infrastructuur. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendom noch voor gebeurlijke ongevallen.

11. Grensoverschrijdend Gedrag

“TC Keerpunt’65 zegt neen tegen grensoverschrijdend gedrag!”

Een veilige en prettige omgeving voor alle leden van TC Keerpunt ! Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Bijgevolg is ook de tennissport niet vrij van dergelijk foutief en strafbaar gedrag.

Voor TC Keerpunt is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd. De volledige tekst kan je lezen in volgende link: 'grensoverschrijdend gedrag' .